Trang chủ Lớp 6 Tài liệu Dạy - Học Toán 6 Bài 3 trang 90 Tài liệu dạy – học toán 6 tập...

Bài 3 trang 90 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1, Tìm ƯCLN của...

Chia sẻ
Bài tập – Chủ đề 9 : Ước chung và bội chung – Bài 3 trang 90 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1. Giải bài tập Tìm ƯCLN của :

Đề bài

Tìm ƯCLN của :

a) 56 và 140

b) 82 và 124

c) 25 và 32

d) 24 ; 48 ; 180

e) 120 ; 150 ; 180

g) 42 ; 55 ; 91.

Lời giải chi tiết

a) 56 = 23.7; 140 = 25.5.7

ƯCLN(56; 140) = 22.7 = 28

Quảng cáo

b) 82 = 2.41; 124 = 22.31

ƯCLN(82; 124) = 2

c) 25 = 52; 32 = 25

ƯCLN(25; 32) = 1

d) 24 = 23.3; 48 = 24.3; 180 = 22.32.5

ƯCLN(24; 48; 180) = 22.3 = 12

e) 120 = 23.3.5; 150 = 2.3.52; 180 = 22.32.5

ƯCLN(120; 150; 180) = 2.3.5 = 30

g) 42 = 2.3.7; 55 = 5.11; 91 = 7.13

ƯCLN(42; 55; 91) = 1

Quảng cáo


Chia sẻ
Loading...