Trang chủ Lớp 6 Tài liệu Dạy - Học Toán 6 Bài 3 trang 130 Tài liệu dạy – học toán 6 tập...

Bài 3 trang 130 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1, Tính...

Chia sẻ
Bài tập – Chủ đề 12 : Phép trừ các số nguyên – Bài 3 trang 130 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1. Giải bài tập Tính :

Đề bài

Tính :

\(\eqalign{  & a)\; – 2 + \left( { – 6} \right) + 7 – 3  \cr  & b)\; – 5 – 7 – 3 + 7  \cr  & c)\;\left( { – 6} \right) – 4 + 5 – 7 + 12  \cr  & d)\;2 – \left( { – 8} \right) + 10 – 30. \cr} \)

Lời giải chi tiết

a) \( – 2 + ( – 6) + 7 – 3 =  – 8 + 7 – 3 \)

\(=  – 1 – 3 =  – 4\)

b) \( – 5 – 7 – 3 + 7 \)

\(= ( – 5 – 3) + ( – 7 + 7)\)

Quảng cáo

\( =  – 8 + 0 =  – 8\)

c) \(( – 6) – 4 + 5 – 7 + 12\)

\(= ( – 6 – 4 – 7) + (5 + 12) \)

\(=  – 17 + 17 = 0\)

d) \(2 – ( – 8) + 10 – 30 \)

\(= 10 + 10 – 30 = 20 – 30 =  – 10\)

Quảng cáo


Chia sẻ
Loading...