Trang chủ Lớp 6 Tài liệu Dạy - Học Toán 6 Bài 9 trang 130 Tài liệu dạy và học Toán 6 tập...

Bài 9 trang 130 Tài liệu dạy và học Toán 6 tập 1, Tìm số nguyên x, biết rằng tổng của ba số 3, -2 và x bằng 5....

Chia sẻ
Bài tập – Chủ đề 12 : Phép trừ các số nguyên – Bài 9 trang 130 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1. Giải bài tập Tìm số nguyên x, biết rằng tổng của ba số 3, -2 và x bằng 5.

Tìm số nguyên x, biết rằng tổng của ba số 3, -2 và x bằng 5.

Theo đề bài ta có:

\(3 + (-2) + x = 5\)

Quảng cáo

           \(1+ x = 5\)

               \( x = 5 – 1\) 

               \( x = 4\)Chia sẻ