Trang chủ Lớp 6 Tài liệu Dạy - Học Toán 6 Bài 5 trang 130 Tài liệu dạy – học toán 6 tập...

Bài 5 trang 130 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1, Tính...

Chia sẻ
Bài tập – Chủ đề 12 : Phép trừ các số nguyên – Bài 5 trang 130 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1. Giải bài tập Tính

Đề bài

\(\eqalign{  & a)\;a + 38 + \left( { – 42} \right) + 44  \cr  & b) – \left( { – 85} \right) – \left( {40 – a} \right) + 135. \cr} \)

Lời giải chi tiết

a) \(a + 38 + ( – 42) + 44 \)

\(= a + 38 + 2 = a + 40\)

Quảng cáo

b) \( – ( – 85) – (40 – a) + 135 \)

\(= 85 – 40 + a + 135 \)

\(= 45 + a + 135 = a + 180\)

Quảng cáo


Chia sẻ
Loading...