Trang chủ Lớp 6 Tài liệu Dạy - Học Toán 6 Bài 6 trang 130 Tài liệu dạy – học toán 6 tập...

Bài 6 trang 130 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1, Tìm số nguyên x trong mỗi trường hợp sau...

Chia sẻ
Bài tập – Chủ đề 12 : Phép trừ các số nguyên – Bài 6 trang 130 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1. Giải bài tập Tìm số nguyên x trong mỗi trường hợp sau :

Đề bài

Tìm số nguyên x trong mỗi trường hợp sau:

\(\eqalign{  & a) \;- 22 – \left( { – x + 5} \right) = 13  \cr  & b)\;45 – 25 =  – x + 21  \cr  & c)\;\left| {x + 1} \right| = 5  \cr  & d)\;\left| x \right| – \left( { – 4} \right) = 17 – 3. \cr} \)

Lời giải chi tiết

a) \(-22 – (-x +5) = 13 \)

            \(-(-x + 5) = 13 + 22\)

            \(x -5 = 35\)

            \(x = 35 + 5\)

            \(x = 40\)

b) \(45 – 25 = -x + 21\)

Quảng cáo

           \(20 = -x + 21\)

           \( x = 21 – 20\) 

            \(x = 1\)

c) \(\left| {x + 1} \right| = 5\)

\(x + 1 = 5\)   hoặc   \(x + 1 = -5\)

\(x = 5 – 1\)              \( x = -5 – 1\)

\(x = 4\)                    \( x = -6\)

\(\eqalign{  & d)\;\left| x \right| – ( – 4) = 17 – 3  \cr  & \left| x \right| + 4 = 14  \cr  & \left| x \right| = 14 – 4 = 10 \cr} \)

\(\Rightarrow x = 10\) hoặc \(x = -10\)

Quảng cáo


Chia sẻ
Loading...