Trang chủ Lớp 6 Tài liệu Dạy - Học Toán 6 Bài 5 trang 121 Tài liệu dạy – học toán 6 tập...

Bài 5 trang 121 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1, Tính tổng của tất cả các số nguyên có giá trị tuyệt đối nhỏ hơn 8....

Chia sẻ
Luyện tập – Chủ đề 11 : Phép cộng các số nguyên – Bài 5 trang 121 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1. Giải bài tập Tính tổng của tất cả các số nguyên có giá trị tuyệt đối nhỏ hơn 8.

Đề bài

Tính tổng của tất cả các số nguyên có giá trị tuyệt đối nhỏ hơn 8.

Lời giải chi tiết

Ta có x \( \in \) Z thì |x| \( \in \) N. Mà |x| < 8

Do đó |x| \( \in \) {0; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7}

Quảng cáo

\( \Rightarrow \) x \( \in \) {0; 1; -1; 2; -2;…; 6; -6; 7; -7}

Vậy tổng của tất cả các số nguyên x có giá trị tuyệt đối nhỏ hơn 8 là:

\(0 + (-1 +1) + (-2 + 2) + …+ (-6 + 6) + (-7 + 7) \)\(\;= 0 + 0 + 0 +….+ 0 + 0 = 0\)

Quảng cáo


Chia sẻ
Loading...