Trang chủ Lớp 6 Tài liệu Dạy - Học Toán 6 Hoạt động 8 trang 117 Tài liệu dạy – học toán 6...

Hoạt động 8 trang 117 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1, Tính và so sánh các cặp kết quả sau...

Chia sẻ
3. Tính chất của phép cộng các số nguyên – Hoạt động 8 trang 117 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1. Giải bài tập Tính và so sánh các cặp kết quả sau :

Đề bài

Tính và so sánh các cặp kết quả sau :

  \(\left( { – 1} \right) + \left( { – 3} \right)\) và \(\left( { – 3} \right) + \left( { – 1} \right)\).

  \(\left( { – 4} \right) + \left( { + 8} \right)\) và \(\left( { + 8} \right) + \left( { – 4} \right)\).

  \(\left( { – 7} \right) + \left( { + 6} \right)\) và \(\left( { + 6} \right) + \left( { – 7} \right)\).

Lời giải chi tiết

* \((-1) + (-3) = -4; (-3) + (-1) = -4\)

Quảng cáo

Vậy \((-1) + (-3) = (-3) + (-1)\)

* \((-4) + (+8) = 4; (+8) + (-4) = 4.\)

Vậy \((-4) + (+8) = (+8) + (-4)\)

* \((-7) + (+6) = -1; (+6) + (-7) = -1.\)

Vậy \((-7) + (+6) = (+6) + (-7)\)

Quảng cáo


Chia sẻ
Loading...