Trang chủ Lớp 6 Tài liệu Dạy - Học Vật lý 6 Bài 1 trang 10 Sách Tài liệu dạy – học Vật lí...

Bài 1 trang 10 Sách Tài liệu dạy – học Vật lí 6:  Hãy cho biết đơn vị đo độ dài chính thức của nước ta và các ước số, bội số thông...

Bài 1 trang 10 Sách Tài liệu dạy – học Vật lí 6. Bài: Chủ đề 1: Đo độ dài

 Hãy cho biết đơn vị đo độ dài chính thức của nước ta và các ước số, bội số thông dụng của đơn vị này.

Hãy đổi độ dài 0,8m ra theo các đơn vị dm, cm, mm và km.

Hãy đổi ra đơn vị m các độ dài: 245 dm, 245 cm, 245mm, 245km.

– Trong hệ thông đơn vị chính thức của nước ta hiện nay thì đơn vị đo độ dài là mét, kí hiệu là m.

Quảng cáo

– Các ước số của của đơn vị mét là:

+ Đề xi mét (dm): \(1{\rm{d}}m = {1 \over {10}}m = 0,1m\)

+ Xen ti mét (cm): \(1cm = {1 \over {100}}m = 0,01m\)

+ Milimét (mm): \(1mm = {1 \over {1000}}m = 0,001m\)

– Bội số của đơn vị mét là kilômét (km): \(1km = 1000m\)

– Đổi đơn vị: \(0,8m = 8dm = 80cm = 800mm\)\( = 0,0008km\)

\(245dm = 24,5m\)                       \(245cm = 2,45m\)

\(245mm = 0,245m\)                    \(245km = 245000m\)