Trang chủ Lớp 6 Tài liệu Dạy - Học Vật lý 6 Bài 2 trang 112 Sách Tài liệu dạy – học Vật lí...

Bài 2 trang 112 Sách Tài liệu dạy – học Vật lí 6: Nhiệt độ của nước đá đang tan và của hơi nước đang sôi trong nhiệt giai Xen-xi-út nhiệt...

Bài 2 trang 112 Sách Tài liệu dạy – học Vật lí 6. Bài: Chủ đề 20: Nhiệt kế – Nhiệt giai

Quảng cáo

Nhiệt độ của nước đá đang tan và của hơi nước đang sôi trong nhiệt giai Xen-xi-út nhiệt giai Fa-ren-hai là bao nhiêu?

– Trong nhiệt giai Xen-xi-út, đon vị nhiệt độ được kí hiệu là °C. Nhiệt giai này quy ước nhiệt độ của nước đá đang tan là 00C , của hơi nước đang sôi là 100 °C.

– Trong nhiệt giai Fa-ren-hai, đơn vị nhiệt độ được kí hiệu là °F, nhiệt độ của nước đá đang tan là 32 °F và của hơi nước đang sôi là 212 °F.