Trang chủ Lớp 6 Tài liệu Dạy - Học Vật lý 6 Bài 6 trang 112 Sách Tài liệu dạy – học Vật lí...

Bài 6 trang 112 Sách Tài liệu dạy – học Vật lí 6: Đổi thang nhiệt giai...

Bài 6 trang 112 Sách Tài liệu dạy – học Vật lí 6. Lời giải chi tiết Bài: Chủ đề 20: Nhiệt kế – Nhiệt giai

Thân nhiệt của một ngưòi bùnh thường lã 37°C. Trong nhiệt giai Fa-ren-hai, nhiệt độ này là bao nhiêu? Nhiệt độ không khí vào một ngày thời tiết đẹp là 80°F. Trong nhiệt giai Xen-xi-út, nhiệt độ này là bao nhiêu?

Quảng cáo

Đổi thang nhiệt giai

Biến đổi từ 370C sang 0F:

\(t{(^0}F) = t{(^0}C).1,8 + 32 = 98,{6^0}F\)

Biến đổi từ 800F sang 0C

\(t{(^0}C) = {{t{(^0}F) – 32} \over {1,8}} = {{80 – 32} \over {1,8}} = 26,{7^0}C\)