Trang chủ Lớp 6 Tài liệu Dạy - Học Vật lý 6 Bài 3 trang 112 Sách Tài liệu dạy – học Vật lí...

Bài 3 trang 112 Sách Tài liệu dạy – học Vật lí 6: Nguyên tắc hoạt động của các nhiệt kế...

Bài 3 trang 112 Sách Tài liệu dạy – học Vật lí 6. Bài: Chủ đề 20: Nhiệt kế – Nhiệt giai

Nguyên tắc hoạt động của các nhiệt kế

A. Đều dựa trên hiện tựợng dàn nở vì nhiệt của chât lòng.

Quảng cáo

B. Đều dựa trên hiện lượng dãn nỡ vì nhiệt của chất rắn

C. Đều dựa trên hiện tuợng thay đổi màu sắc một vật theo nhiệt độ.

D. Có thể dựa trên các hiện tượng vật lí khác nhau.

Chọn A