Trang chủ Lớp 6 Tài liệu Dạy - Học Vật lý 6 Bài 2 trang 124 Sách Tài liệu dạy – học Vật lí...

Bài 2 trang 124 Sách Tài liệu dạy – học Vật lí 6: Thế nào là nhiệt độ nóng chảy? Nhiệt độ nóng chảy của các chất khác nhau là giống hay...

Bài 2 trang 124 Sách Tài liệu dạy – học Vật lí 6. Phần lớn các chất nóng chảy (hay đông đặc) ở một nhiệt độ xác định. Nhiệt độ đó gọi là là nhiệt độ nóng chảy.. Bài: Chủ đề 22: Sự nóng chảy và sự đông đặc

Quảng cáo

Thế nào là nhiệt độ nóng chảy? Nhiệt độ nóng chảy của các chất khác nhau là giống hay khác nhau?

Phần lớn các chất nóng chảy (hay đông đặc) ở một nhiệt độ xác định. Nhiệt độ đó gọi là là nhiệt độ nóng chảy.

Các chất khác nhau có nhiệt độ nỏng chảy khác nhau.