Trang chủ Lớp 6 Tài liệu Dạy - Học Vật lý 6 Bài 2 trang 25 Sách Tài liệu dạy – học Vật lí...

Bài 2 trang 25 Sách Tài liệu dạy – học Vật lí 6: Nêu cách đo thể tích của một vật rắn không thấm nưóc có dùng bình tràn....

Bài 2 trang 25 Sách Tài liệu dạy – học Vật lí 6. Thể tích của phần chất lỏng tràn ra đó là thể tích của vật.. Bài: Chủ đề 4: Đo thể tích vật rắn không thấm nước

Nêu cách đo thể tích của một vật rắn không thấm nưóc có dùng bình tràn.

Quảng cáo

– Khi vật rắn không bỏ lọt bình chia độ, ta dùng một bình tràn chứa đẩy chất lỏng và nhúng chìm vật đó vào trong bình tràn.

– Đo thể tích của phần chất lỏng tràn ra bằng bình chia độ.

– Thể tích của phần chất lỏng tràn ra đó là thể tích của vật.