Trang chủ Lớp 6 Tài liệu Dạy - Học Vật lý 6 Bài 5 trang 107 Sách Tài liệu dạy – học Vật lí...

Bài 5 trang 107 Sách Tài liệu dạy – học Vật lí 6: Không khí được chứa trong một bình kín làm bằng inva (một chất rắn hầu như không dãn vì...

Bài 5 trang 107 Sách Tài liệu dạy – học Vật lí 6. Bài: Chủ đề 19: Sự nở vì nhiệt của chất khí

Không khí được chứa trong một bình kín làm bằng inva (một chất rắn hầu như không dãn vì nhiệt). Khi đun nóng bình, đại lưọng nào sau đây của không khí trong bình thay đổi?

A. Thể tích     

Quảng cáo

B. Khối lượng riêng

C. Khối lượng

D. Nhiệt độ

Khối khí trong bình bị đốt nóng nhưng thể tích không tăng lên vì bị thành bình ngăn cản. Như vậy chỉ có nhiệt độ của không khí trong bình thay đổi.

Chọn D.