Trang chủ Lớp 6 Tài liệu Dạy - Học Vật lý 6 Hoạt động 2 trang 18 Sách Tài liệu dạy – học Vật...

Hoạt động 2 trang 18 Sách Tài liệu dạy – học Vật lí 6: Hãy đổi thể tích 2,4 m3 ra theo các đơn vị dm3, cm3, L và Ml...

Hoạt động 2 trang 18 Sách Tài liệu dạy – học Vật lí 6. 500 dm3 = 0,5 m3. Bài: Chủ đề 3: Đo thể tích chất lỏng

a) Hãy đổi thể tích 2,4 m3 ra theo các đơn vị dm3, cm3, L và Ml

b) Hãy đổi ra đơn vị m3 các thể tích: 500dm3, 100L

Quảng cáo

a) Đổi đơn vị

2,4 m3= 2400 dm3 = 2 400 000 cm3 = 2400 L = 2 400 000 ml

b) Đổi đơn vị

500 dm3 = 0,5 m3

100L = 0,1 m3