Trang chủ Lớp 6 Tài liệu Dạy - Học Vật lý 6 Hoạt động 6 trang 130 Sách Tài liệu dạy – học Vật...

Hoạt động 6 trang 130 Sách Tài liệu dạy – học Vật lí 6: Hãy nêu phương án thí nghiệm để kiệm tra ảnh hưởng cùa nhiệt độ đến tốc...

Hoạt động 6 trang 130 Sách Tài liệu dạy – học Vật lí 6. Vật dụng cẩn thiết: bình chia độ, hai đĩa thủy tinh miệng rộng giống hệt nhau, nước.. Bài: Chủ đề 23: Sự bay hơi và sự ngưng tụ

Hãy nêu phương án thí nghiệm để kiệm tra ảnh hưởng cùa nhiệt độ đến tốc độ bay  hơi của chất lỏng. Nêu các vật dụng cẩn thiết. Nêu cách tiến hành thí nghiệm.

Quảng cáo

– Vật dụng cẩn thiết: bình chia độ, hai đĩa thủy tinh miệng rộng giống hệt nhau, nước.

– Tiến hành thí nghiệm: dùng bình chia độ để đo cùng một lượng nước (tầm 3cm3) vào hai đĩa. Sau đó một đĩa để trên mặt bàn không có gió, còn một đĩa để trên ngọn lửa.

– Kết quả thu được là nước ở đĩa đặt trên ngọn lửa sẽ bay hơi nhanh hơn.

Kết luận: nước ở hai đìa cỏ cùng mặt thoáng (vì đĩa giống nhau), cùng không có gió, nhưng nước ở đĩa có nhiệt độ cao hơn đã bay hơi nhanh hơn.