Trang chủ Lớp 6 Tài liệu Dạy - Học Vật lý 6 Hoạt động 7 trang 97 Sách Tài liệu dạy – học Vật...

Hoạt động 7 trang 97 Sách Tài liệu dạy – học Vật lí 6: Bố trí thí nghiệm như H17.7....

Hoạt động 7 trang 97 Sách Tài liệu dạy – học Vật lí 6. Bài: Chủ đề 17: Sự nở vì nhiệt của chất rắn

Bố trí thí nghiệm như H17.7.

Quảng cáo

Hãy quan sát để thấy điều gì xảy ra đối với viên đá và giải thích vì sao?

Nhận xét: Khi thanh thép co lại vì nhiệt và bị viên đá cản trở, nó cũng tác dụng một lực rất lớn (mạnh) lên viên đá.