Trang chủ Lớp 8 SBT Toán lớp 8 Câu 60 trang 40 Sách bài tập (SBT) Toán 8 tập 1:...

Câu 60 trang 40 Sách bài tập (SBT) Toán 8 tập 1: Biến đổi các biểu thức hữu tỉ thành phân thức...

Biến đổi các biểu thức hữu tỉ thành phân thức . Câu 60 trang 40 Sách bài tập (SBT) Toán 8 tập 1 – Bài tập ôn Chương II. Phân thức đại số

Biến đổi các biểu thức hữu tỉ thành phân thức :

a. \({{{x \over {x – 1}} – {{x + 1} \over x}} \over {{x \over {x + 1}} – {{x – 1} \over x}}}\)

b. \({{{5 \over 4} – {5 \over {x + 1}}} \over {{{9 – {x^2}} \over {{x^2} + 2x + 1}}}}\)

Quảng cáo
Đang tải...

a. \({{{x \over {x – 1}} – {{x + 1} \over x}} \over {{x \over {x + 1}} – {{x – 1} \over x}}}\)\( = \left( {{x \over {x – 1}} – {{x + 1} \over x}} \right):\left( {{x \over {x + 1}} – {{x – 1} \over x}} \right)\)

\( = {{{x^2} – \left( {x + 1} \right)\left( {x – 1} \right)} \over {x\left( {x – 1} \right)}}:{{{x^2} – \left( {x – 1} \right)\left( {x + 1} \right)} \over {x\left( {x + 1} \right)}} = {1 \over {x\left( {x – 1} \right)}}.{{x\left( {x + 1} \right)} \over 1} = {{x + 1} \over {x – 1}}\)

b. \({{{5 \over 4} – {5 \over {x + 1}}} \over {{{9 – {x^2}} \over {{x^2} + 2x + 1}}}}\)\( = \left( {{5 \over 4} – {5 \over {x + 1}}} \right):\left( {{{9 – {x^2}} \over {{x^2} + 2x + 1}}} \right) = {{5\left( {x + 1} \right) – 20} \over {4\left( {x + 1} \right)}}:{{\left( {3 + x} \right)\left( {3 – x} \right)} \over {{{\left( {x + 1} \right)}^2}}}\)

\( = {{5\left( {x – 3} \right)} \over {4\left( {x + 1} \right)}}.{{{{\left( {x + 1} \right)}^2}} \over {\left( {3 + x} \right)\left( {3 – x} \right)}} = {{ – 5\left( {3 – x} \right)\left( {x + 1} \right)} \over {4\left( {3 + x} \right)\left( {3 – x} \right)}} = {{ – 5\left( {x + 1} \right)} \over {4\left( {3 + x} \right)}}\)