Trang chủ Lớp 8 Tài liệu Dạy học Toán 8 Thử tài bạn trang 13(2) Tài liệu dạy & học Toán 8...

Thử tài bạn trang 13(2) Tài liệu dạy & học Toán 8 tập 2: Phương trình nào sau đây là phương trình bậc nhất một ẩn ?...

Chia sẻ
2. Phương trình bậc nhất một ẩn và cách giải – Thử tài bạn trang 13(2) Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 2. Giải bài tập Phương trình nào sau đây là phương trình bậc nhất một ẩn ?

Phương trình nào sau đây là phương trình bậc nhất một ẩn ?

a) \(2x – 5 = 0\)                       b) \(y = 0\)

c) \(0x + 2 = 0\)                      d) \(5 – 2t = 0\)

Quảng cáo

Phương trình a) b) d) là phương trình bậc nhất một ẩn.Chia sẻ