Trang chủ Lớp 8 Tài liệu Dạy học Toán 8 Thử tài bạn trang 14 (2) Tài liệu dạy & học Toán...

Thử tài bạn trang 14 (2) Tài liệu dạy & học Toán 8 tập 2: Giải các phương trình...

Chia sẻ
2. Phương trình bậc nhất một ẩn và cách giải – Thử tài bạn trang 14 (2) Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 2. Giải bài tập Giải các phương trình :

Giải các phương trình :

a) \( – 5x =  – 2\);           b) \(0,2x = 1,4\);

c) \( – 2x = 14\);             d) \({1 \over 2}x – 1 = 5\) .

a) \( – 5x =  – 2\)

\(\Leftrightarrow x =  – 2.\left( {\dfrac{1}{{ – 5}}} \right)\)

\(\Leftrightarrow x = \dfrac{2}{5}\) (nhân hai vế với \(\dfrac{1}{{ – 5}}\))

b) \(0,2x = 1,4 \)

\(\Leftrightarrow x = 1,4:0,2\)

Quảng cáo

\(\Leftrightarrow x = 7\) (chia hai vế cho 0,2)

c) \( – 2x = 14 \)

\(\Leftrightarrow x = 14:\left( { – 2} \right) \)

\( \Leftrightarrow x =  – 7\) (chia hai vế cho -2)

d) \(\dfrac{1}{2}x – 1 = 5 \)

\(\Leftrightarrow \dfrac{1}{2}x = 5 + 1\) (chuyển -1 qua vế phải và đổi dấu)

\( \Leftrightarrow x = 6:\dfrac{1}{2}\) (chia cả hai vế cho \(\dfrac{1}{2}\)) \( \Leftrightarrow x = 12\) (rút gọn)

Kết luận :  nghiệm của phương trình là \(x = 12\)Chia sẻ