Trang chủ Lớp 8 Tài liệu Dạy học Toán 8 Thử tài bạn trang 36 Tài liệu dạy & học Toán 8...

Thử tài bạn trang 36 Tài liệu dạy & học Toán 8 tập 2: Hãy viết bốn bất đẳng thức bằng cách dùng...

Chia sẻ
1. Liên hệ giữa thứ tự và phép cộng – Thử tài bạn trang 36 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 2. Giải bài tập Hãy viết bốn bất đẳng thức bằng cách dùng

Hãy viết bốn bất đẳng thức bằng cách dùng \( < \,\,\,\, > \,\,\,\, \le \,\,\,\, \ge \)

Quảng cáo

\(7 > 5,4 < 9, – {x^2} \le 0,{x^2} \ge 0\)

 Chia sẻ