Trang chủ Lớp 8 Tài liệu Dạy học Toán 8 Hoạt động 1 trang 36 Dạy & học Toán 8 tập 2:...

Hoạt động 1 trang 36 Dạy & học Toán 8 tập 2: Hãy điền vào chỗ trống các dấu...

Chia sẻ
1. Liên hệ giữa thứ tự và phép cộng – Hoạt động 1 trang 36 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 2. Giải bài tập Hãy điền vào chỗ trống các dấu

Đề bài

Hãy điền vào chỗ trống các dấu \( < \,\,,\,\, > \,\,,\,\, \le \,\,,\,\, \ge \) cho thích hợp:

\(a)\,\,3\,\,….\,7\,\)

\(b)\,\, – 4\,\,….\,\, – 5\)

\(c)\,\,4 + 3\,\,….\,\,8 – 1\)

Lời giải chi tiết

\(a)\,\,3\,\, < 7\)

\(b)\,\, – 4\,\, > \, – 5\)

\(c)\,\,4 + 3\,\, = \,8 – 1\)