Trang chủ Lớp 8 Tài liệu Dạy học Toán 8 Bạn nào đúng trang 36 Dạy & học Toán 8 tập 2:...

Bạn nào đúng trang 36 Dạy & học Toán 8 tập 2: Với hai số 2 và 3:...

Chia sẻ
1. Liên hệ giữa thứ tự và phép cộng – Bạn nào đúng trang 36 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 2. Giải bài tập Với hai số 2 và 3:

Với hai số 2 và 3:

An nói 3 > 2. Thu nói \(3 \ge 2\) . Bạn nào đúng ?

Quảng cáo

Cả hai bạn An và Thu đều đúngChia sẻ