Trang chủ Lớp 8 Tài liệu Dạy học Toán 8 Hoạt động 2 trang 37 Tài liệu dạy & học Toán 8...

Hoạt động 2 trang 37 Tài liệu dạy & học Toán 8 tập 2: Hãy điền vào chỗ trống các dấu...

Chia sẻ
1. Liên hệ giữa thứ tự và phép cộng – Hoạt động 2 trang 37 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 2. Giải bài tập Hãy điền vào chỗ trống các dấu

Hãy điền vào chỗ trống các dấu \( < \,\,\,\, > \,\,\,\, \le \,\,\,\, \ge \) cho thích hợp:

\(\eqalign{  & a)\,\,1 < 4  \cr  & \,\,\,\,\,\,\,1 + 2\,\,…\,4 + 2  \cr  & b)\,\,4 > 3  \cr  & \,\,\,\,\,\,4 + \left( { – 2} \right)\,\,…\,3 + \left( { – 2} \right) \cr} \)

Quảng cáo

\(\eqalign{  & a)\,\,1 < 4  \cr  & \,\,\,\,\,\,\,1 + 2\,\, < 4 + 2  \cr  & b)\,\,4 > 3  \cr  & \,\,\,\,\,\,4 + \left( { – 2} \right)\,\, > \,3 + \left( { – 2} \right) \cr} \)Chia sẻ