Trang chủ Lớp 9 Toán lớp 9 Câu hỏi 1 Bài 3 trang 40 Toán 9 Tập 2 :...

Câu hỏi 1 Bài 3 trang 40 Toán 9 Tập 2 : Trong các phương trình sau, phương trình nào là phương trình bậc hai ? Chỉ rõ các hệ số a, b, c của mỗi...

Trả lời câu hỏi 1 Bài 3 trang 40 Toán 9 Tập 2 . a) \(x^2 – 4 = 0\). Bài 3. Phương trình bậc hai một ẩn

Trong các phương trình sau, phương trình nào là phương trình bậc hai ? Chỉ rõ các hệ số a, b, c của mỗi phương trình ấy:

a) \(x^2 – 4 = 0\)

b) \(x^3+ 4x^2 – 2 = 0\)

c) \(2x^2 + 5x = 5\)

d) \(4x – 5 = 0\)

Quảng cáo

e) \(-3x^2= 0\)

Phương trình bậc hai một ẩn là phương trình dạng \(ax^2+bx+c=0\), trong đó \(x\) là biến số và \(a;b;c\) là các hệ số.

a) \(x^2 – 4 = 0\) đây là phương trình bậc hai có \(a = 1; b = 0; c = – 4\)

b) \(x^3+ 4x^2 – 2 = 0\) đây không là phương trình bậc hai

c) \(2x^2 + 5x = 5\) đây là phương trình bậc hai có \(a = 2; b = 5; c = – 5\)

d) \(4x – 5 = 0\)  đây không là phương trình bậc hai

e) \(-3x^2= 0\) đây là phương trình bậc hai có \(a = -3; b = 0; c = 0\)

Quảng cáo

Mục lục môn Toán 9