Trang chủ Lớp 9 Toán lớp 9 Câu hỏi 1 Bài 6 trang 50 Toán 9 Tập 2 :...

Câu hỏi 1 Bài 6 trang 50 Toán 9 Tập 2 : Bài 6. Hệ thức Vi-ét và ứng dụng...

Trả lời câu hỏi 1 Bài 6 trang 50 Toán 9 Tập 2 . \(\eqalign{& {x_1} + {x_2} = {{ – b + \sqrt \Delta  } \over {2a}} + {{ – b – \sqrt \Delta  } \over {2a}} = {{. Bài 6. Hệ thức Vi-ét và ứng dụng

Hãy tính \(x_1+x_2;x_1.x_2\)

Quảng cáo

\(\displaystyle{x_1} = {{ – b + \sqrt \Delta  } \over {2a}};\,{x_2} = {{ – b – \sqrt \Delta  } \over {2a}}\)

+ Thay \(\displaystyle{x_1} = {{ – b + \sqrt \Delta  } \over {2a}};\,{x_2} = {{ – b – \sqrt \Delta  } \over {2a}}\) vào để tính tổng và tích.

+ Sử dụng hằng đẳng thức \((a-b)(a+b)=a^2-b^2\) và \( \Delta=b^2-4ac\)

\(\eqalign{& {x_1} + {x_2} = {{ – b + \sqrt \Delta  } \over {2a}} + {{ – b – \sqrt \Delta  } \over {2a}} = {{ – 2b} \over {2a}} = {{ – b} \over a}  \cr & {x_1}.{x_2} = \left( {{{ – b + \sqrt \Delta  } \over {2a}}} \right).\left( {{{ – b – \sqrt \Delta  } \over {2a}}} \right) = {{ {(-b)^2} – \Delta } \over {4{a^2}}}  \cr &  = {{{b^2} – \left( {{b^2} – 4ac} \right)} \over {4{a^2}}} = {{4ac} \over {4{a^2}}} = {c \over a} \cr} \)  

Quảng cáo

Mục lục môn Toán 9