Trang chủ Lớp 9 Toán lớp 9 Câu hỏi 5 Bài 6 trang 52 Toán lớp 9 Tập 2...

Câu hỏi 5 Bài 6 trang 52 Toán lớp 9 Tập 2 : Bài 6. Hệ thức Vi-ét và ứng dụng...

Trả lời câu hỏi 5 Bài 6 trang 52 Toán 9 Tập 2 . Tìm hai số biết tổng của chúng bằng \(1\) và tích của chúng bằng \(5.\). Bài 6. Hệ thức Vi-ét và ứng dụng

Tìm hai số biết tổng của chúng bằng \(1\) và tích của chúng bằng \(5.\)

Quảng cáo

Nếu hai số có tổng bằng \(S\) và tích bằng \(P\) và \({S^2}-{\rm{ }}4P{\rm{ }} \ge {\rm{ }}0\) thì hai số đó là hai nghiệm của phương trình: \({x^2}-{\rm{ }}Sx{\rm{ }} + {\rm{ }}P{\rm{ }} = {\rm{ }}0\). 

Hai số cần tìm là hai nghiệm của phương trình \(x^2-x+5=0\) (*)

Ta có \( \Delta=(-1)^2-4.1.5=-19<0\) nên phương trình (*) vô nghiệm.

Do đó không có hai số thỏa mãn điều kiện đề bài.

Quảng cáo

Mục lục môn Toán 9