Trang chủ Lớp 9 Toán lớp 9 Câu hỏi Bài 1 trang 66 SGK Toán 9 Tập 1 :...

Câu hỏi Bài 1 trang 66 SGK Toán 9 Tập 1 : Bài 1. Một số hệ thức về cạnh và đường cao trong tam giác vuông...

Trả lời câu hỏi Bài 1 trang 66 SGK Toán 9 Tập 1 . Bài 1. Một số hệ thức về cạnh và đường cao trong tam giác vuông

Xét hình 1. Chứng minh \(\Delta AHB \sim \Delta CHA\). Từ đó suy ra hệ thức (2).

Quảng cáo

Xét  \(\Delta ABH\ )và  \Delta CAH\) có:

\(\widehat {AHB} = \widehat {AHC} = {90^o}\)

\(\widehat {BAH} = \widehat {ACH}\) (cùng phụ \(\widehat {CAH}\) )

\( \Rightarrow \Delta ABH \sim \Delta CAH\,\,\left( {g.g} \right)\)

\( \Rightarrow {{AH} \over {CH}} = {{BH} \over {AH}} \Rightarrow A{H^2} = BH\,\,hay\,\,{h^2} = b’ \times c’\)

Quảng cáo

Mục lục môn Toán 9