Trang chủ Bài học Bài 25. Nhị thức Newton

Bài 25. Nhị thức Newton

Hướng dẫn giải, trả lời 11 câu hỏi, bài tập thuộc Bài 25. Nhị thức Newton. Lọc và xem nhanh theo sách/môn học: Bài 25. Nhị thức Newton - SBT Toán 10 - Kết nối tri thức, Bài 25. Nhị thức Newton - Toán lớp 10 Kết nối tri thức, ...


Bài 8.17 trang 57 SBT toán 10 Kết nối tri thức: Khai triển ( z ^2 + 1 + 1/ z )^ 4
Giải bài 8.17 trang 57 SBT toán 10 – Kết nối tri thức – Bài 25. Nhị thức newton Khai triển \({\left( {{z^2} +...
Bài 8.16 trang 57 SBT toán 10 Kết nối tri thức: Xác định hạng tử không chứa x trong khai triển của (x+2/x)^4
Giải bài 8.16 trang 57 SBT toán 10 – Kết nối tri thức – Bài 25. Nhị thức newton Xác định hạng tử không...
Bài 8.15 trang 57 SBT toán 10 Kết nối tri thức: Hãy sử dụng ba số hạng đầu tiên trong khai triển của ({(1...
Giải bài 8.15 trang 57 SBT toán 10 – Kết nối tri thức – Bài 25. Nhị thức newton Hãy sử dụng ba số...
Bài 8.13 trang 57 SBT toán 10 Kết nối tri thức: Khai triển các đa thức (x-2)^4 , (x+2)^5
Giải bài 8.13 trang 57 SBT toán 10 – Kết nối tri thức – Bài 25. Nhị thức newton Khai triển các đa thức a)   ...
Bài 8.14 trang 57 SBT toán 10 Kết nối tri thức: Trong khai triển của (5x – 2)^5, số mũ của x được sắp...
Giải bài 8.14 trang 57 SBT toán 10 – Kết nối tri thức – Bài 25. Nhị thức newton : Trong khai triển của...
Bài 8.15 trang 75 Toán 10 – Kết nối tri thức: a) Dùng hai số hạng đầu tiên trong khai triển của ({(1 +...
Giải bài 8.15 trang 75 SGK Toán 10 – Kết nối tri thức – Bài 25. Nhị thức Newton a) Dùng hai số hạng...
Bài 8.16 trang 75 Toán 10 – Kết nối tri thức: Số dân của một tỉnh ở thời điểm hiện tại là khoảng 800...
Giải bài 8.16 trang 75 SGK Toán 10 – Kết nối tri thức – Bài 25. Nhị thức Newton Số dân của một tỉnh...
Bài 8.13 trang 74 Toán 10 – Kết nối tri thức: Tìm hệ số của ({x^4}) trong khai triển của ({(3x – 1)^5}.)
Giải bài 8.13 trang 74 SGK Toán 10 – Kết nối tri thức – Bài 25. Nhị thức Newton Tìm hệ số của \({x^4}\)...
Bài 8.14 trang 74 Toán 10 – Kết nối tri thức: Biểu diễn ({(3 + sqrt 2 )^5} – {(3 – sqrt 2 )^5})...
Giải bài 8.14 trang 74 SGK Toán 10 – Kết nối tri thức – Bài 25. Nhị thức Newton Biểu diễn \({(3 + \sqrt...
Bài 8.12 trang 74 Toán 10 – Kết nối tri thức: Khai triển các đa thức:
Giải bài 8.12 trang 74 SGK Toán 10 – Kết nối tri thức – Bài 25. Nhị thức Newton Khai triển các đa thức: a)...

Mới cập nhật

Review 2 – Tiếng Anh 12 iLearn Smart World: Two students are talking about which university to attend. What doesn’t the university offer?
Vận dụng kiến thức giải tiếng Anh 12 Review 2 Array - Tiếng Anh 12 - iLearn Smart World. You will hear five short...
Unit 5 Lesson 3 – Tiếng Anh 12 iLearn Smart World: In pairs: Look at the pictures. What problems might the woman have if...
Hướng dẫn giải tiếng Anh 12 Unit 5 Lesson 3 Array - Tiếng Anh 12 - iLearn Smart World. In pairs: Look at the...
Unit 5 Lesson 2 – Tiếng Anh 12 iLearn Smart World: In pairs: Look at the pictures. What tools are these people using to...
Giải tiếng Anh 12 Unit 5 Lesson 2 Array - Tiếng Anh 12 - iLearn Smart World. In pairs: Look at the pictures. What...
Unit 5 Lesson 1 – Tiếng Anh 12 iLearn Smart World: In pairs: Look at the pictures. What are these people learning?
Hướng dẫn giải tiếng Anh 12 Unit 5 Lesson 1 Array - Tiếng Anh 12 - iLearn Smart World. In pairs: Look at the...
Unit 4 Lesson 3 – Tiếng Anh 12 iLearn Smart World: In pairs: Look at the pictures. What are these people doing?
Giải và trình bày phương pháp giải tiếng Anh 12 Unit 4 Lesson 3 Array - Tiếng Anh 12 - iLearn Smart World. In...
Unit 4 Lesson 2 – Tiếng Anh 12 iLearn Smart World: In pairs: Look at the pictures. What are some positive and negative things...
Giải chi tiết tiếng Anh 12 Unit 4 Lesson 2 Array - Tiếng Anh 12 - iLearn Smart World. In pairs: Look at the...