Trang chủ Bài học Bài 25. Nhị thức Newton

Bài 25. Nhị thức Newton

Bài 8.17 trang 57 SBT toán 10 Kết nối tri thức: Khai triển ( z ^2 + 1 + 1/ z )^ 4
Khai triển \({\left( {{z^2} + 1 + \frac{1}{z}} \right)^4}\)
Bài 8.16 trang 57 SBT toán 10 Kết nối tri thức: Xác định hạng tử không chứa x trong khai triển của (x+2/x)^4
Xác định hạng tử không chứa x trong khai triển của \({\left( {x + \frac{2}{x}} \right)^4}\).
Bài 8.15 trang 57 SBT toán 10 Kết nối tri thức: Hãy sử dụng ba số hạng đầu tiên trong khai triển của ({(1...
Hãy sử dụng ba số hạng đầu tiên trong khai triển của \({(1 + 0,03)^4}\) để tính giá trị gần đúng của \(1,{03^4}\). Xác định sai số tuyệt đối.
Bài 8.14 trang 57 SBT toán 10 Kết nối tri thức: Trong khai triển của (5x – 2)^5, số mũ của x được sắp...
Trong khai triển của \({(5x – 2)^5}\), số mũ của x được sắp xếp theo lũy thừa tăng dần, hãy tìm hạng tử thứ hai.
Bài 8.15 trang 75 Toán 10 – Kết nối tri thức: a) Dùng hai số hạng đầu tiên trong khai triển của ({(1 +...
a) Dùng hai số hạng đầu tiên trong khai triển của \({(1 + 0,02)^5}\) để tính giá trị gần đúng của \(1,{02^5}\).
Bài 8.16 trang 75 Toán 10 – Kết nối tri thức: Số dân của một tỉnh ở thời điểm hiện tại là khoảng 800...
Số dân của một tỉnh ở thời điểm hiện tại là khoảng 800 nghìn người. Giả sử rằng tỉ lệ tăng dân số hằng năm của tỉnh đó là r%
Bài 8.14 trang 74 Toán 10 – Kết nối tri thức: Biểu diễn ({(3 + sqrt 2 )^5} – {(3 – sqrt 2 )^5})...
Biểu diễn \({(3 + \sqrt 2 )^5} – {(3 – \sqrt 2 )^5}\) dưới dạng \(a + b\sqrt 2 \) với a, b là các số nguyên.

Mới cập nhật

Bài 2 trang 9 SGK Toán 7 tập 1 CTST: Trong các phân số sau, những phân số nào biểu diễn số hữu tỉ...
Hướng dẫn giải bài 2 trang 9 SGK Toán lớp 7 tập 1 Chân trời sáng tạo - Bài 1 Tập hợp các số...
Bài 1 trang 9 SGK Toán 7 tập 1 CTST: Thay ? bằng kí hiệu ∈ , ∉ thích hợp
Hướng dẫn giải bài 1 trang 9 SGK Toán lớp 7 tập 1 Chân trời sáng tạo - Bài 1 Tập hợp các số...
Bài 3 trang 96 Toán 7 Chân trời sáng tạo tập 2: Một hộp có 4 tấm thẻ có kích thước giống nhau và...
Giải Bài 3 trang 96 SGK Toán 7 tập 2 - Chân trời sáng tạo - Bài tập cuối chương 9 Một hộp có...
Bài 5 trang 96 Toán 7 Chân trời sáng tạo tập 2: Biểu đồ dưới đây thống kê số học sinh Trung học cơ...
Giải Bài 5 trang 96 SGK Toán 7 tập 2 - Chân trời sáng tạo - Bài tập cuối chương 9 Biểu đồ dưới...
Bài 2 trang 96 Toán 7 Chân trời sáng tạo tập 2: Gieo hai con xúc xắc cân đối. Hãy so sánh xác suất...
Giải Bài 2 trang 96 SGK Toán 7 tập 2 - Chân trời sáng tạo - Bài tập cuối chương 9 Gieo hai con...