Trang chủ Lớp 11 SBT Toán 11 Nâng cao Câu 3.61 trang 94 SBT Đại số 11 Nâng cao: Ba số...

Câu 3.61 trang 94 SBT Đại số 11 Nâng cao: Ba số x, y, z, theo thứ tự đó lập thành một cấp số...

Chia sẻ
Ba số x , y , z , theo thứ tự đó lập thành một cấp số nhân. Câu 3.61 trang 94 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao – Bài 4. Cấp số nhân

Ba số x , y , z , theo thứ tự đó lập thành một cấp số nhân với công bội \(q \ne 1\); đồng thời, các số x, 2y, 3z theo thứ tự đó lập thành một cấp số cộng với công sai khác 0. Hãy tìm q.

Giải

Nhận thấy \(x \ne 0,\) vì nếu ngược lại thì \(y = z = 0\) và do đó cấp số cộng \(x,2y,3z.\)

Vì \(x,y,z\) là cấp số nhân với công bội q nên

                                \(y = xq\) và \(z = x{q^2}\)                       (1)

Vì \(x,2y,3z\) là cấp số cộng nên

                                \(4y = x + 3z\)                              (1)

Từ (1) và (2) ta được

                                \(4xq = x.\left( {1 + 3{q^2}} \right)\)

                                \( \Leftrightarrow 3{q^2} – 4q + 1 = 0\)   (vì \(x \ne 0\))

                                \(q = {1 \over 3}\)  (vì \(q \ne 1\) theo giả thiết)