Trang chủ Lớp 10 Sinh lớp 10 Nâng cao Câu 10 trang 163 Sinh lớp 10 Nâng cao: Sự hình thành...

Câu 10 trang 163 Sinh lớp 10 Nâng cao: Sự hình thành ADN và prôtêin của phagơ diễn ra ở giai đoạn nào ?...

Câu 10 trang 163 SGK Sinh học 10 Nâng cao: Bài 48: Ôn tập phần ba.

Sự hình thành ADN và prôtêin của phagơ diễn ra ở giai đoạn nào ?

a) Giai đoạn hấp phụ

Quảng cáo

b) Giai đoạn xâm nhập

c) Giai đoạn tổng hợp

d) Giai đoạn lắp ráp

e) Giai đoạn phóng thích

Đáp án: c) Giai đoạn tổng hợp.

Quảng cáo