Trang chủ Lớp 10 Sinh lớp 10 Nâng cao Câu 8 trang 163 Sinh lớp 10 Nâng cao: Trong nuôi cấy...

Câu 8 trang 163 Sinh lớp 10 Nâng cao: Trong nuôi cấy không liên tục số lượng tế bào vi khuẩn chết vượt số tế bào mới được tạo thành ở pha ...

Câu 8 trang 163 SGK Sinh học 10 Nâng cao: Bài 48: Ôn tập phần ba.

Trong nuôi cấy không liên tục số lượng tế bào vi khuẩn chết vượt số tế bào mới được tạo thành ở pha nào ?

a) Pha tiềm phát

Quảng cáo

b) Pha luỹ thừa

c) Pha cân bằng

d) Pha suy vong

Đáp án: d) Pha suy vong.

Quảng cáo