Trang chủ Lớp 10 Sinh lớp 10 Nâng cao Câu 6 trang 163 Sinh lớp 10 Nâng cao: Trong nuôi cấy...

Câu 6 trang 163 Sinh lớp 10 Nâng cao: Trong nuôi cấy không liên tục vi khuẩn trao đổi chất diễn ra mạnh nhất ở pha nào ?...

Chia sẻ
Câu 6 trang 163 SGK Sinh học 10 Nâng cao: Bài 48: Ôn tập phần ba. Giải bài tập Câu 6 trang 163 SGK Sinh học 10 Nâng cao

Trong nuôi cấy không liên tục vi khuẩn trao đổi chất diễn ra mạnh nhất ở pha nào ?

a) Pha tiềm phát

b) Pha luỹ thừa

c) Pha cân bằng

Quảng cáo

d) Pha suy vong

Đáp án: b) Pha luỹ thừa.

Quảng cáo


Chia sẻ
Loading...