Trang chủ Lớp 10 Sinh lớp 10 Nâng cao Câu 2 trang 162 Sinh lớp 10 Nâng cao: Vi sinh vật...

Câu 2 trang 162 Sinh lớp 10 Nâng cao: Vi sinh vật quang dị dưỡng cần nguồn năng lượng và nguồn cacbon chủ yếu từ...

Câu 2 trang 162 SGK Sinh học 10 Nâng cao: Bài 48: Ôn tập phần ba.

Vi sinh vật quang dị dưỡng cần nguồn năng lượng và nguồn cacbon chủ yếu từ :

a) Ánh sáng và CO2

Quảng cáo

b) Ánh sáng và chất hữu cơ

c) Chất vô cơ và CO2

d) Chất hữu cơ

Đáp án: b)

Quảng cáo