Trang chủ Lớp 11 SBT Hóa học 11 Nâng cao Bài 9.23 trang 74 Sách bài tập (SBT) Hóa học 11 Nâng...

Bài 9.23 trang 74 Sách bài tập (SBT) Hóa học 11 Nâng cao: Hoàn chỉnh các chuyển hóa sau bằng các phương trình hóa học :...

Bài 9.23 trang 74 Sách bài tập (SBT) Hóa học 11 Nâng cao. Bài 61. Axit cacboxylic : Tính chất hóa học điều chế và ứng dụng

Hoàn chỉnh các chuyển hóa sau bằng các phương trình hóa học :

\(CH \equiv CH \to C{H_3}CHO\)\( \to C{H_3}C{H_2}OH\)\( \to C{H_3}{\rm{COOH}}\)\( \to {\rm{C}}{{\rm{H}}_3}{\rm{COO}}{{\rm{C}}_2}{H_5} \to C{H_3}{\rm{COONa}}\)\( \to {\rm{C}}{{\rm{H}}_4}\)

Quảng cáo
Đang tải...

\( {C_2}{H_2} + {H_2}O\buildrel {HgS{O_4}/{H_2}S{O_4}} \over \longrightarrow C{H_3}CHO  \)

\(C{H_3}CHO + {H_2}\buildrel {Ni,{t^o}} \over \longrightarrow C{H_3}C{H_2}OH  \)

\(C{H_3}C{H_2}OH + {O_2}\buildrel {enzim} \over \longrightarrow C{H_3}{\rm{COOH }}\)\(+{{\rm{H}}_2}O  \)

\(C{H_3}{\rm{COOH + }}{{\rm{C}}_2}{H_5}OH\buildrel {{H_2}S{O_4}} \over \longleftrightarrow \)\(C{H_3}{\rm{COO}}{{\rm{C}}_2}{H_5} + {H_2}O  \)

\(C{H_3}{\rm{COO}}{{\rm{C}}_2}{H_5} + NaOH\buildrel {{t^o}} \over \longrightarrow \)\(C{H_3}{\rm{COONa + }}{{\rm{C}}_2}{H_5}OH  \)

\(C{H_3}{\rm{COONa + NaOH}}\buildrel {CaO,{t^o}} \over \longrightarrow C{H_4} \)\(+ N{a_2}C{O_3}  \)