Trang chủ Lớp 11 SBT Toán 11 Nâng cao Câu 26 trang 9 Sách bài tập Hình Học 11 nâng cao:...

Câu 26 trang 9 Sách bài tập Hình Học 11 nâng cao: Chứng minh rằng m chỉ cắt (H) tại điểm M duy nhất.( Đường thẳng m...

Chứng minh rằng m chỉ cắt (H) tại điểm M duy nhất.( Đường thẳng m như thế được gọi là tiếp tuyến của (H) tại điểm M).. Câu 26 trang 9 Sách bài tập Hình Học 11 nâng cao. – Bài 3: Phép đối xứng trục

26. Trang 9 Sách bài tập Hình Học 11 nâng cao.

Cho hypebol (H) với hai tiêu điểm \({F_1}\) và \({F_2}\). Gọi M là một điểm nằm trên (H) nhưng không nằm trên đường thẳng \({F_1}{F_2}\) và m là phân giác trong tại đỉnh M của tam giác \(M{F_1}{F_2}\). 

Chứng minh rằng m chỉ cắt (H) tại điểm M duy nhất.( Đường thẳng m như thế được gọi  là tiếp tuyến của (H) tại điểm M).

Quảng cáo

Giả sử hypebol (H) có trục thức là 2a, nghĩa là điểm M nằm trên (H) khi và chỉ khi:

\(\left| {M{F_1} – M{F_2}} \right| = 2a\)

Ta xét trường hợp \(M{F_1} – M{F_2} = 2a\) (trường hợp \(M{F_2} – M{F_1} = 2a\) chứng minh tương tự). Gọi F’ là điểm đối xứng với \(F_2\) qua phân giác m thì F’ nằm giữa M và \(F_1\). Khi đó, nếu lấy M’ nằm trên m thì:

\(\eqalign{
M'{F_1} – M'{F_2} &= M'{F_1} – M’F’ \cr&\le {F_1}F’ = M{F_1} – MF’ \cr
&  = M{F_1} – M{F_2} \cr
&= 2a \cr} \)

Dấu bằng chỉ xảy ra khi M’ trùng M. Vậy nếu M’ khác M thì M’ không nằm trên (H). Từ đó suy ra m cắt (H) tại điểm duy nhất M.

Quảng cáo