Trang chủ Lớp 11 SBT Toán 11 Nâng cao Câu 3.8 trang 86 SBT Đại số nâng cao lớp 11 Hãy...

Câu 3.8 trang 86 SBT Đại số nâng cao lớp 11 Hãy tính 6 số hạng đầu tiên của mỗi dãy số sau:...

Câu 3.8 trang 86 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao. Bài 2. Dãy số

Hãy tính 6 số hạng đầu tiên của mỗi dãy số sau:

a) Dãy số \(\left( {{u_n}} \right)\) với \({u_n} = {3^n} – {2^n}\)

b) Dãy số \(\left( {{v_n}} \right)\) với \({v_n} = {{{3^n}} \over {{n^3}}}\)

Quảng cáo

a) 

\(\eqalign{
& {u_1} = 1 \cr
& {u_2} = 5 \cr
& {u_3} = 19 \cr
& {u_4} = 65 \cr
& {u_5} = 211 \cr
& {u_6} = 665 \cr} \)

b) 

\(\eqalign{
& {u_1} = 3 \cr
& {u_2} = {9 \over 8} \cr
& {u_3} = 1 \cr
& {u_4} = {{81} \over {64}} \cr
& {u_5} = {{243} \over {125}} \cr
& {u_6} = {{27} \over 8} \cr} \)

Quảng cáo