Trang chủ Lớp 11 SBT Toán 11 Nâng cao Câu 3.11 trang 87 sách bài tập Đại số và Giải tích...

Câu 3.11 trang 87 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao: Hãy điền các số thích hợp vào các ô trống của bảng dưới đây...

Câu 3.11 trang 87 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao. 5. Bài 2. Dãy số

Cho dãy số \(\left( {{u_n}} \right)\) và \(\left( {{v_n}} \right)\), xác định bởi

\({u_1} = 1\) và \({u_{n + 1}} = 3{u_n} + 10\) với mọi \(n \ge 1\)

\({v_1} = 5,{v_2} = 0\) và \({v_{n + 2}} = {v_{n + 1}} + 6{v_n}\) với mọi \(n \ge 1\)

Hãy điền các số thích hợp vào các ô trống của bảng dưới đây

n

3

5

7

\({u_n}\)

 

 

 

\({v_m}\)

 

Quảng cáo

 

 

 

n

3

5

7

\({u_n}\)

13 

157 

1453 

\({v_m}\)

 30

210 

 1650

 

Quảng cáo