Trang chủ Lớp 11 SBT Toán 11 Nâng cao Câu 3.35 trang 91 SBT Đại số 11 Nâng cao: Một cấp...

Câu 3.35 trang 91 SBT Đại số 11 Nâng cao: Một cấp số cộng có 7 số hạng mà tổng của số hạng thứ ba...

Một cấp số cộng có 7 số hạng mà tổng của số hạng thứ ba và số hạng thứ năm bằng 28, tổng của số hạng thứ năm và số hạng cuối bằng 140. Hãy tìm cấp số cộng đó.. Câu 3.35 trang 91 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao – Bài 3. Cấp số cộng

Một cấp số cộng có 7 số hạng mà tổng của số hạng thứ ba và số hạng thứ năm bằng 28, tổng của số hạng thứ năm và số hạng cuối bằng 140. Hãy tìm cấp số cộng đó.

Với mỗi \(n \in \left\{ {1,2,3,4,5,6,7} \right\},\) kí hiệu \({u_n}\) là số hạng thứ \(n\)  của cấp số cộng cần tìm. Theo giả thiết của bài ra, ta có \({u_3} + {u_5} = 28\) và \({u_5} + {u_7} = 140.\)Từ đó

Quảng cáo

\(\left. \matrix{
2{u_4} = 28 \Rightarrow {u_4} = 14 \hfill \cr
2{u_6} = 140 \Rightarrow {u_6} = 70 \hfill \cr} \right\} \)

\(\Rightarrow 2{u_5} = {u_4} + {u_6} = 14 + 70 = 84 \Rightarrow {u_5} = 42.\)

Suy ra

\(\eqalign{
& {u_7} = 140 – {u_5} = 140 – 42 = 98 \cr
& {u_3} = 28 – {u_5} = 28 – 42 = – 14 \cr
& {u_2} = 2{u_3} – {u_4} = 2.( – 14) – 14 = – 42 \cr
& {u_1} = 2{u_2} – {u_3} = 2.( – 42) – ( – 14) = – 70. \cr} \)

Vậy, cấp số cộng cần tìm là : \( – 70, – 42, – 14,14,42,70,98.\)

Quảng cáo