Trang chủ Lớp 11 SBT Toán 11 Nâng cao Câu 3.38 trang 91 SBT Toán Đại số lớp 11 Nâng cao:...

Câu 3.38 trang 91 SBT Toán Đại số lớp 11 Nâng cao: Cấp số cộng...

Chia sẻ
Cấp số cộng . Câu 3.38 trang 91 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao – Bài 3. Cấp số cộng

Cấp số cộng \(({u_n})\) có \({u_{17}} – {u_{20}} = 9\) và \(u_{17}^2 + u_{20}^2 = 153\). Hãy tìm số hạng đầu và công sai của cấp số cộng đó.

Giải

Kí hiệu d là công sai của cấp số cộng đã cho. Ta có

\(\eqalign{
& 9 = {u_{17}} – {u_{20}} = \left( {{u_1} + 16d} \right) – \left( {{u_1} + 19d} \right) = – 3d \cr&\Rightarrow d = – 3 \cr
& 153 = {\left( {{u_{17}}} \right)^2} + {\left( {{u_{20}}} \right)^2} \cr&\;\;\;\;\;\;\,= {1 \over 2}\left[ {{{\left( {{u_{17}} – {u_{20}}} \right)}^2} + {{\left( {{u_{17}} + {u_{20}}} \right)}^2}} \right]  \cr&\;\;\;\;\;\;\,= {1 \over 2}\left[ {{9^2} + {{\left( {{u_{17}} + {u_{20}}} \right)}^2}} \right] \cr} \)

\( \Rightarrow {\left( {{u_{17}} + {u_{20}}} \right)^2} = 2 \times 153 – 81 = 225 = {15^2}\). Xảy ra các trường hợp :

\( – \) Trường hợp 1: \({u_{17}} + {u_{20}} = 15\). Khi đó

\(15 = \left( {{u_1} + 16d} \right) + \left( {{u_1} + 19d} \right) \)

      \(= 2{u_1} + 35d = 2{u_1} + 35.( – 3) = 2{u_1} – 105 \)

\(\Rightarrow {u_1} = 60.\)

\( – \) Trường hợp 2: \({u_{17}} + {u_{20}} =  – 15\). Khi đó

\( – 15 = \left( {{u_1} + 16d} \right) + \left( {{u_1} + 19d} \right) = 2{u_1} + 35d  \)

         \(= 2{u_1} + 35.( – 3)= 2{u_1} – 105 \)

\(\Rightarrow {u_1} = 45.\)

Vậy, cấp số cộng đã cho có \({u_1} = 60\) và \(d =  – 3\) , hoặc \({u_1} = 45\) và \(d =  – 3\).