Trang chủ Lớp 11 SBT Toán 11 Nâng cao Câu 3.45 trang 92 SBT Đại số 11 Nâng cao: Cho cấp...

Câu 3.45 trang 92 SBT Đại số 11 Nâng cao: Cho cấp số nhân...

Chia sẻ
Cho cấp số nhân. Câu 3.45 trang 92 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao – Bài 4. Cấp số nhân

Cho cấp số nhân \(({u_n})\) có \({u_1} = 3\) và \({u_2} = 2.\)

a) Hãy tính công bội q của cấp số nhân đã cho.

b) Hãy tính \({u_3},{u_4},{u_5}\) và \({u_6}.\)

Quảng cáo

Giải

\(\eqalign{
& a)\,\,\,\,q = {{{u_2}} \over {{u_1}}} = {2 \over 3} \cr
& b)\,\,\,\,{u_3} = 2.{2 \over 3} = {4 \over 3} \cr
& {u_4} = {4 \over 3}.{2 \over 3} = {8 \over 9} \cr
& {u_5} = {8 \over 9}.{2 \over 3} = {{16} \over {27}} \cr
& {u_6} = {{16} \over {27}}.{2 \over 3} = {{32} \over {81}} \cr} \)

Quảng cáo


Chia sẻ
Loading...