Trang chủ Lớp 11 SBT Toán 11 Nâng cao Câu 3.46 trang 92 sách bài tập Đại số và Giải tích...

Câu 3.46 trang 92 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao: Trong các số sau, dãy số nào là cấp số nhân ? Hãy xác...

Chia sẻ
Trong các số sau, dãy số nào là cấp số nhân ? Hãy xác định công bội của cấp số nhân đó.. Câu 3.46 trang 92 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao – Bài 4. Cấp số nhân

Trong các số sau, dãy số nào là cấp số nhân ? Hãy xác định công bội của cấp số nhân đó.

a) Dãy số \(({a_n})\) xác định bởi \({a_1} = 1\) và  \({a_{n + 1}} = {{{a_n}} \over 7}\) với mọi \(n \ge 1;\)

b) Dãy số \(({b_n})\) xác định bởi \({b_1} = 3\) và  \({b_{n + 1}} = {{{b_n}} \over n}\) với mọi \(n \ge 1;\)

c) Dãy số \(({c_n})\) xác định bởi \({c_1} = 2\) và  \({c_{n + 1}} = {6 \over {{c_n}}}\) với mọi \(n \ge 1;\)

d) Dãy số \(({d_n})\) mà  \({d_{n + 1}} = 3{d_n}\) với mọi \(n \ge 1.\)

Giải

a) Dãy số \(({a_n})\) là một cấp số nhân với công bội bằng \({1 \over 7}.\)

b) Dãy số \(({b_n})\) không là một cấp số nhân.

 c) Dãy số \(({c_n})\) không là một cấp số nhân.

d) Dãy số \(({d_n})\) là một cấp số nhân với công bội bằng 3.