Trang chủ Lớp 11 SBT Toán 11 Nâng cao Câu 3.53 trang 93 SBT Đại số 11 Nâng cao: Cho cấp...

Câu 3.53 trang 93 SBT Đại số 11 Nâng cao: Cho cấp số nhân...

Chia sẻ
Cho cấp số nhân. Câu 3.53 trang 93 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao – Bài 4. Cấp số nhân

Cho cấp số nhân \(({u_n})\) có \({u_{20}} = 8{u_{17}}\) và \({u_3} + {u_5} = 272.\) Hãy tìm số hạng đầu và công bội của cấp số nhân đó.

Giải

Gọi q là công bội của cấp số nhân đã cho, ta có

\(\left\{ \matrix{
{u_{20}} = 8{u_{17}} \hfill \cr
{u_3} + {u_5} = 272 \hfill \cr} \right. \Leftrightarrow \left\{ \matrix{
{u_1}.{q^{19}} = 8.{u_1}.{q^{16}} \hfill \cr
{u_1}.({q^2} + {q^4}) = 272 \hfill \cr} \right.\)

\( \Leftrightarrow \left\{ \matrix{
{u_1}.{q^{16}}.({q^3} – 8) = 0 \hfill \cr
{u_1}.{q^2}(1 + {q^2}) = 272 \hfill \cr} \right.\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,(I)\)

Dễ thấy, \({u_1}.q \ne 0\); vì ngược lại thì phải có \({u_3} = {u_5} = 0,\) trái với giả thiết của bài ra. Do đó, ta có

\((I)\)  \( \Leftrightarrow {u_1} = 13,6\)  và \(q = 2.\)