Trang chủ Lớp 11 SBT Toán 11 Nâng cao Câu 3.65 trang 95 SBT Đại số 11 Nâng cao: Chọn phương...

Câu 3.65 trang 95 SBT Đại số 11 Nâng cao: Chọn phương án đúng...

Chọn phương án đúng. Câu 3.65 trang 95 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao – Ôn tập chương III – Dãy số cấp số cộng và cấp số nhân

Cho dãy số \(({x_n})\) xác định bởi

\({x_1} = 12\) và \({x_n}={{{x_n} – 1} \over 3}\) với mọi n = 2 , 3 , 4 ,….

Quảng cáo

Tổng 15 số hạng đầu tiên của dãy số đã cho là :

(A)   \({{28697812} \over {1594323}}\)                   (B)   \({{28697813} \over {1594323}}\)

(C)  \({{7174453} \over {398581}}\)                        (D)  \({{28697813} \over {1594324}}.\)

Chọn (A)

Quảng cáo