Trang chủ Lớp 11 SBT Toán 11 Nâng cao Câu 3.67 trang 95 SBT Đại số 11 Nâng cao: Chọn phương...

Câu 3.67 trang 95 SBT Đại số 11 Nâng cao: Chọn phương án đúng...

Chia sẻ
Chọn phương án đúng. Câu 3.67 trang 95 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao – Ôn tập chương III – Dãy số cấp số cộng và cấp số nhân

Cho cấp số nhân \(({u_n})\) có \({u_1} = 24\) và \({{{u_4}} \over {{u_{11}}}} = 16384.\) Số hạng \({u_{17}}\) là:

(A)  \({3 \over {67108864}}\)                                   (B)   \({3 \over {268435456}}\)

(C)    \({3 \over {536870912}}\)                               (D)   \({3 \over {2147483648}}.\)

Giải

Chọn (C)