Trang chủ Lớp 12 SBT Toán 12 Nâng cao Bài 2 trang 116 SBT Hình học lớp 12 Nâng Cao: Trong...

Bài 2 trang 116 SBT Hình học lớp 12 Nâng Cao: Trong các vec tơ sau đây...

Trong các vec tơ sau đây. Bài 2 trang 116 Sách bài tập Hình học lớp 12 Nâng cao – Bài 1. Hệ tọa độ trong không gian

Cho \(\overrightarrow u  = (3;2; – 5).\) Trong các vec tơ sau đây, vectơ nào cùng phương với \(\overrightarrow u \)?

Quảng cáo

\(\eqalign{  & \overrightarrow a  = ( – 6; – 4;10),  \cr  & \overrightarrow b  = (2;{4 \over 3}; – {{10} \over 3}),  \cr  & \overrightarrow c  = (6;4;10),  \cr  & \overrightarrow d  = (1; – 4;2). \cr} \)

\(\overrightarrow a \) và \(\overrightarrow b \) cùng phương với \(\overrightarrow u \).

Quảng cáo