Trang chủ Lớp 12 SBT Toán 12 Nâng cao Bài 53 trang 12 SBT Hình 12 Nâng Cao: Cho hình chóp...

Bài 53 trang 12 SBT Hình 12 Nâng Cao: Cho hình chóp tam giác S.ABC...

Cho hình chóp tam giác S.ABC . Bài 53 trang 12 Sách bài tập Hình học lớp 12 Nâng cao – Bài 4. Thể tích của khối đa diện

Cho hình chóp tam giác S.ABCM là một điểm nằm trong tam giác ABC. Các đường thẳng qua M song song với SA, SB, SC lần lượt cắt các mặt \(\left( {BCS} \right),\left( {CAS} \right),\left( {ABS} \right)\) tại A’, B’, C’. Chứng minh rằng :

a)\({{{V_{M.BCS}}} \over {{V_{S.ABC}}}} = {{MA’} \over {SA}};\)

b)\({{MA’} \over {SA}} + {{MB’} \over {SB}} + {{MC’} \over {SC}}\) không đổi. Tìm tổng đó.

(h.37)

a) Gọi N là giao điểm của MABC. Khi đó S, A’, N thẳng hàng vì chúng cùng nằm trên giao tuyến của hai mặt phẳng \(\left( {SBC} \right)\) và \(\left( {SA,A’M} \right)\).

Quảng cáo

Gọi MM1 AA1 là các đường vuông góc hạ từ MA xuống \(mp\left( {SBC} \right)\) thì :

\({{M{M_1}} \over {A{A_1}}} = {{MN} \over {AN}} = {{MA’} \over {SA}}.\)

Vậy \({{{V_{M.BCS}}} \over {{V_{S.ABC}}}} = {{{V_{M.BCS}}} \over {{V_{A.BCS}}}} = {{{1 \over 3}{S_{BCS}}.M{M_1}} \over {{1 \over 3}{S_{BCS}}A{A_1}}} = {{M{M_1}} \over {A{A_1}}} = {{MA’} \over {SA}}\)

b) Chứng minh tương tự như câu a), ta có :

\({{{V_{M.CAS}}} \over {{V_{S.ABC}}}} = {{MB’} \over {SB}},{{{V_{M.ABS}}} \over {{V_{S.ABC}}}} = {{MC’} \over {SC}}.\)

Vậy :

\({{MA’} \over {SA}} + {{MB’} \over {SB}} + {{MC’} \over {SC}} = {{{V_{M.BCS}} + {V_{M.CAS}} + {V_{M.ABS}}} \over {{V_{S.ABC}}}} \)

\(= {{{V_{S.ABC}}} \over {{V_{S.ABC}}}} = 1.\)

Quảng cáo