Trang chủ Lớp 12 SBT Toán 12 Nâng cao Câu 1.20 trang 13 sách bài tập Giải tích 12 Nâng cao:...

Câu 1.20 trang 13 sách bài tập Giải tích 12 Nâng cao: Tìm các số thực p và q sao cho hàm số...

Tìm các số thực p và q sao cho hàm số. Câu 1.20 trang 13 sách bài tập Giải tích 12 Nâng cao – Bài 2. Cực trị của hàm số

Tìm các số thực p và q sao cho hàm số

                                \(f(x) = x + p + {q \over {x + 1}}\)

Đạt cực đại tại điểm \(x =  – 2{\rm{ }}\) và \({\rm{ }}f\left( { – 2} \right) =  – 2\).

Giải

Ta có

\(f'(x) = 1 – {q \over {{{\left( {x + 1} \right)}^2}}}\)  với mọi \(x \ne  – 1\)

Quảng cáo

– Nếu \(q \le 0\) thì \(f'(x) > 0\) với mọi \(x \ne  – 1\). Do đó hàm số đồng biến trên mỗi khoảng \(\left( { – \infty ; – 1} \right)\) và \(\left( { – 1; + \infty } \right)\) . Hàm số không có cực đại, cực tiểu.

– Nếu q > 0 thì phương trình

                                \(f'(x) = {{{x^2} + 2x + 1 – q} \over {{{\left( {x + 1} \right)}^2}}} = 0\)

Có hai nghiệm phân biệt \({x_1} =  – 1 – \sqrt q \) và \({x_2} =  – 1 + \sqrt q \)

Hàm số đạt cực đại tại điểm \({x_1} =  – 1 – \sqrt q \) và đạt cực tiểu tại điểm \({x_2} =  – 1 + \sqrt q \). Hàm số đạt cực đại tại điểm x = -2 khi và chỉ khi

\( – 1 – \sqrt q  =  – 2 \Leftrightarrow \sqrt q  = 1 \Leftrightarrow q = 1\)

\(f(-2) =  – 2 \Leftrightarrow p = 1\)

Quảng cáo