Trang chủ Lớp 12 SBT Toán 12 Nâng cao Câu 2.101 trang 86 SBT Giải Tích lớp 12 nâng cao: Giải...

Câu 2.101 trang 86 SBT Giải Tích lớp 12 nâng cao: Giải các phương trình sau:...

Giải các phương trình sau:. Câu 2.101 trang 86 sách bài tập Giải tích 12 Nâng cao – Bài 7. Phương trình mũ và lôgarit

Giải các phương trình sau:

a) \({3^x} = 5 – 2x;\)

b) \({\left( {{4 \over 5}} \right)^x} =  – 2{x^2} + 4x – 9;\)                                         

c) \({\log _{{1 \over 2}}}x = 5x – {3 \over 2}.\)

Giải

Quảng cáo

a) Hàm số \(f(x) = {3^x}\) luôn đồng biến , hàm số \(g(x) = 5 – 2x\) luôn nghịch biến và \(f(1) = g(1)\)

Do đó  \(x = 1\) là nghiệm duy nhất.

b) \({\left( {{4 \over 5}} \right)^x} > 0\) với mọi x, còn\( – 2{x^2} + 4x – 9 < 0\) với mọi x.

Do đó phương trình vô nghiệm

c) Hàm số \(f(x) = {\log _{{1 \over 2}}}x\)  luôn nghịch biến, còn hàm số

\(g(x) = 5 – {3 \over 2}\) luôn đồng biến và \(f\left( {{1 \over 2}} \right) = g\left( {{1 \over 2}} \right)\)

Do đó  \(x = {1 \over 2}\) là nghiệm duy nhất.

Quảng cáo