Trang chủ Lớp 12 Toán lớp 12 Câu hỏi 1 trang 86 SGK Giải tích 12: Bài 6. Bất...

Câu hỏi 1 trang 86 SGK Giải tích 12: Bài 6. Bất phương trình mũ và bất phương trình lôgarit...

Câu hỏi 1 trang 86 SGK Giải tích 12. Bài 6. Bất phương trình mũ và bất phương trình lôgarit

Quảng cáo

Hãy lập bảng tương tự cho các bất phương trình: \({a^x} \ge {\rm{ }}b,{\rm{ }}{a^x} < {\rm{ }}b,{\rm{ }}{a^x} \le {\rm{ }}b\)

Quảng cáo

Mục lục môn Toán 12